Contact us : 02-9620200     
 
 
 Advanced search
Forgot password?  Register Now
User Name : Password :
 
 
EX-DT00018
Job Summary
 
Job Type : permanent
Location : SAMUTPRAKAN, Thailand
Salary (THB/month): 40 k - 50 k
Minimum Experience: 3 years
Education : Bachelor
EIT Job Id : EX-DT00018
Job Function :
Accounting
Finance
Finance Analyst
Finance Management
Financial Controller
Open to :
Thai national Only
 

Asst. Manager งบประมาณ

Job Description
บริษัทลูกค้าของเราเป็นบริษัทที่ดำเนินการมากว่า 30 ปีทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูป โดยทีม วิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น SHARP , DELTA , KYORITSU , PANASONIC , DAIKIN , SONY , MACO , FUJITSU นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนั้นยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วยซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ , วิทยุติดรถยนต์ , หน้าปัดมอเตอร์ไซด์ ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญในวงการยานยนต์อย่าง HONDA ,TOYATA , MITSUBISHI เป็นต้น

รายละเอียดของงาน :
- จัดทำงบประมาณประจำปี ตามแผนงานของบริษัทฯ
- ควบคุม และรายงานงบประมาณให้เพียงพอกับการใช้งานจริง
- จัดทำ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในบริษัท
- จัดทำรายงานตามความต้องการของผู้บริหาร
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
Job Qualification
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศหญิง)
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี และบริหารงบประมาณโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ PROGRAM MS OFFICE ได้ดี
- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล
- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบัญชี และงบประมาณ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี